X
تبلیغات
رایتل

عاشقت بودن سریع چون باد رفتن

به بن بست فنا برباد رفتن

چنان باشد کنی نیت به پرواز

به گاه یک سقوط از اوج افراز

مثال رنگ ها در فصل پاییز

فروزنده درخشان روشن و تیز

ز دستم رفتنت همرنگ آبی

چونان باشد که هرگز درنیابی

دلم تنگه برایت, رنگ مشکی

همه عالم به چشمم چون سرشکی

ز خاطر بردنت, واهی امیدی

چنان باشد شناسی کو ندیدی

ولیکن عشق تو همرنگ قرمز

چو شعله, آتشی آرنگ قرمز

نوازش های دستت این بگوید

که بودست هر چه خواهی رو برویت

ز بر کردن تو را چون نغمه ای خوش

که دانی واژه واژه مست و بی هوش

بجنگ دل برفتن اندرین راه

نباشد چاره ای بر این معما

نگو ز افسوس تو کو آنچنان است

که فهمی قوتی در عشق نهان است

ولیکن عشق تو قرمز چون آتش

بسوزاند بسوزد دل برایش

به یاد آوردنت باشد طنینی

بگوید خود رهان تا خویش بینی

ز یادت چون برم ای جان فروزم

چو بینم این همه در سر هنوزم

ولیکن عشق تو قرمز چون آتش

بسوزاند بسوزد دل برایش

که سرخ و آتشین بر من فروزان

بسوزاند بسوزم گرم و سوزان

چه غم باشد که خون شد این دل ما

چو گشته رنگ عشق آن پری ماهولنتاین مبارک